¡Oferta!
,

Formularis de Dret Civil Català. Família

El precio original era: 86,44€.El precio actual es: 82,12€.

Formularis actualitzats de dret civil català

Categorías: ,

Importe iva Incl: 85,40
Autores: Virginia Guirao, Jaume Torrent
Fecha: 3ª Edic. septiembre 2022
Páginas: 878

 

 

L’ús cada cop més generalitzat del català en el món de la justícia fa necessària l’edició de formularis actualitzats de dret civil català: En el present volum abordem els procediments relatius al dret de família. El llibre pretén abastar l’ampli ventall de necessitats del professional en la seva redacció quotidiana d’escrits processals o documents referents a les relacions matrimonials i de parella, separació, divorci, execucions, filiació, potestat parental, reclamació d’aliments, tutela, mesures de suport i emancipació.

 S’ha buscat una redacció clara, àgil i actualitzada, fugint de figures retòriques, frases recarregades i exposicions feixugues, deixant un ampli marge per la exposició pormenoritzada dels fets per els autors definitius dels textos.

Aquesta tercera edició incorpora nous formularis que actualitzen el text d’acord amb les darreres novetats legislatives: la regulació de la tinença d’animals de companyia en els casos de dissolució, separació o divorci i la regulació dels drets de les persones amb discapacitat a través de les mesures de suport, complementant la obra de forma exhaustiva.

 

 

CONTENIDO

 

I. CAPÍTOLS MATRIMONIALS PER A DETERMINAR EL RÈGIM ECONÒMIC DEL MATRIMONI

CAPÍTOLS MATRIMONIALS PACTATS ABANS DEL MATRIMONI
F001. Capítols matrimonials en els que els futurs cònjuges pacten el règim de separació de béns 17
F002. Capítols matrimonials en els que els futurs cònjuges pacten el règim de participació en els guanys 19
F003. Capítols matrimonials en els que els futurs cònjuges pacten el règim de comunitat de béns 22
F004. Capítols matrimonials en els que els futurs cònjuges pacten el règim de la societat de guanys del dret comú 25
F005. Capítols matrimonials en els que els futurs cònjuges pacten el règim d’associació a compres i millores. (Camp de Tarragona) 28
F006. Capítols matrimonials en els que els futurs cònjuges pacten el règim d’agermanament o pacte de mig per mig. (Tortosa) 30
F007. Capítols matrimonials en els que els futurs cònjuges pacten el règim de la convinença o mitja guadanyeria. (Val d’Aran) 32

CAPÍTOLS MATRIMONIALS PACTATS DESPRÉS DEL MATRIMONI
F008. Capítols matrimonials en els que els cònjuges casats en separació de béns pacten el canvi al règim de participació en els guanys 34
F009. Capítols matrimonials en els que els cònjuges casats en separació de béns pacten el canvi al règim de comunitat de béns 37
F010. Capítols matrimonials en els que els cònjuges casats en separació de béns pacten el canvi al règim de societat de guanys del dret comú 40
F011. Capítols matrimonials en els que els cònjuges casats en societat de guanys del dret comú pacten el canvi al règim de separació de béns 43
F012. Capítols matrimonials en els que els cònjuges casats en societat de guanys del dret comú pacten el canvi al règim de participació en els guanys 46
F013. Capítols matrimonials en els que els cònjuges casats en societat de guanys del dret comú pacten el canvi al règim de comunitat de béns 49

CAPÍTOLS MATRIMONIALS PER A CONVENIR PACTES SUCCESSORIS
F014. Capítols matrimonials: els futurs cònjuges pactant heretament mutu 52
F015. Capítols matrimonials – pactant heretament simple entre un futur cònjuge i els seus ascendents, així com el reconeixement de l’usdefruit de viduïtat per a l’altre futur cònjuge 54

CAPÍTOLS MATRIMONIALS EN PREVISIÓ DE RUPTURA MATRIMONIAL
F016. Capítols matrimonials en previsió de ruptura matrimonial: aportacions dineràries al domicili familiar pel cònjuge no titular del mateix 56
F017. Capítols matrimonials en previsió de ruptura matrimonial: aportacions dineràries al préstec hipotecari de l’habitatge propietat d’un dels cònjuges 58
F018. Capítols matrimonials en previsió de ruptura matrimonial: reconeixement de les aportacions dineràries diferents que han fet els cònjuges en el domicili familiar 60
F019. Capítols matrimonials en previsió de ruptura matrimonial —en relació als possibles fills del matrimoni i amb domicili familiar propietat d’ambdós cònjuges— 62
F020. Capítols matrimonials en previsió de ruptura matrimoniaL —en relació als possibles fills del matrimoni i amb domicili familiar propietat d’un dels cònjuges— 64

MATRIMONI DAVANT DE NOTARI
F021. Matrimoni davant de Notari 66

 

II. DIVORCI
DEMANDES RELATIVES AL DIVORCI

DEMANDES DE DIVORCI DE MUTU ACORD
F022. Demanda de divorci de mutu acord amb fills menors 69
F023. Demanda de divorci de mutu acord amb fills independents/sense fills 74
F024. Demanda DE divorci presentada per un cònjuge amb el consentiment de l’altre amb fills menors 78
F025. Demanda de divorci presentada per un cònjuge amb el consentiment de l’altre amb fills independents/sense fills 83
F026. Demanda de divorci de mutu acord amb animals de companyia 88
F027. Demanda de divorci de mutu acord amb separació de fet 93
F028. Demanda de divorci de mutu acord amb separació judicial prèvia 98
F029. Demanda de divorci de mutu acord amb separació judicial prèvia aportant nou conveni regulador 103
F030. Conveni regulador de divorci amb fills menors d’edat adjunt a la demanda de divorci de mutu acord 109
F031. Conveni regulador de divorci amb fills independents – sense fills, adjunt a la demanda de divorci de mutu acord 118
F032. Conveni regulador de divorci amb fills majors d’edat dependents econòmicament adjunt a la demanda de divorci de mutu acord o a la demanda presentada per un cònjuge amb el consentiment de l’altre 122
F033. Conveni regulador de divorci amb liquidació del règim matrimonial 126
F034. Conveni regulador de divorci amb animals de companyia 131
F035. Divorci davant de Notari 136

DEMANDES DE DIVORCI CONTENCIÓS
F036. Demanda de divorci contenciós amb fills menors d’edat 138
F037. Demanda de divorci contenciós amb fills independents – sense fills 149
F038. Demanda de divorci contenciós amb fills majors d’edat dependents econòmicament 157
F039. Demanda de divorci contenciós amb liquidació del règim matrimonial 165
F040. Demanda de divorci contenciós amb animals de companyia. 179
F041. Demanda de divorci contenciós amb separació de fet 187
F042. Demanda de divorci contenciós amb separació judicial prèvia 198
F043. Demanda de divorci contenciós amb separació judicial prèvia modificant mesures 203
F044. Demanda de divorci contenciós amb acció de divisió de la cosa comú 214
F045. Demanda de divorci contenciós amb domicili desconegut del demandat/ada 227
F046. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb fills menors d’edat 241
F047. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb fills independents – sense fills 249
F048. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb animals de companyia 257
F049. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb separació judicial prèvia 264
F050. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb reconvenció – Pensió d’aliments a favor dels fills majors d’edat 270
F051. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb reconvenció – Atribució de l’ús del domicili familiar 278
F052. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb reconvenció – Prestació compensatòria 285
F053. Contestació a la demanda de divorci contenciós amb reconvenció – Compensació econòmica per raó de treball 293
F054. Contestació a la demanda reconvencional 301

MESURES PROVISIONALS
F055. Sol•licitud de mesures provisionals prèvies a la interposició de la demanda de divorci 305
F056. Demanda de divorci contenciós amb mesures provisionals 316
F057. Contestació a la demanda de divorci contenciós sol•licitant el demandat mesures provisionals 329

VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
F058. Demanda de divorci sol•licitat per víctima de violència de gènere mantenint mesures cautelars com a mesures definitives 339
F059. Demanda de divorci sol•licitat per víctima de violència de gènere sol•licitant mesures provisionals 346
F060. Escrit sol•licitant la inhibició del divorci a favor del Jutjat de Violència sobre la Dona 359
F061. Contestació a la demanda de divorci contenciós instat per víctima de violència de gènere 360

MEDIACIÓ FAMILIAR
F062. Escrit sol•licitant la suspensió del procediment per intentar la mediació familiar 369
F063. Escrit sol•licitant la represa del procediment un cop realitzada la mediació familiar 370
F064. Escrit sol•licitant l’aixecament de la suspensió per mediació familiar per no haver arribat a cap acord 371

Varis relatius al divorci
F065. Escrit sol•licitant la conversió del procediment contenciós en mutu acord 372

 

III. SEPARACIÓ
DEMANDES RELATIVES A LA SEPARACIÓ

DEMANDES DE SEPARACIÓ DE MUTU ACORD
F066. Demanda de separació de mutu acord amb fills menors d’edat 375
F067. Demanda de separació de mutu acord amb fills independents – sense fills 380
F068. Demanda de separació de mutu acord amb animals de companyia. 384
F069. Conveni regulador de separació amb fills menors d’edat adjunt a la demanda de separació de mutu acord. 389
F070. Conveni regulador de separació amb fills independents – sense fills adjunt a la demanda de separació de mutu acord 398
F071. Conveni regular de separació amb animals de companyia 402
F072. Separació davant de Notari 406

DEMANDES DE SEPARACIÓ CONTENCIOSA
F073. Demanda de separació contenciosa amb fills menors d’edat 409
F074. Demanda de separació contenciosa amb fills independents – sense fills 420
F075. Demanda de separació contenciosa amb fills majors d’edat dependents econòmicament 428
F076. Demanda de separació contenciosa amb animals de companyia. 436
F077. Contestació a la demanda de separació contenciosa amb fills menors d’edat 445
F078. Contestació a la demanda de separació contenciosa amb fills independents – sense fills 454
F079. Contestació a la demanda de separació contenciosa amb animals de companyia 460

VARIS RELATIUS A LA SEPARACIÓ
F080. Escrit notificant la reconciliació dels cònjuges separats 467

 

IV. PARELLA ESTABLE

DEMANDES RELATIVES A LA PARELLA ESTABLE

ESCRIPTURES NOTARIALS
F081. Escriptura de constitució de parella estable 471
F082. Escriptura en previsió de dissolució de parella estable: en relació als possibles fills de la unió i amb domicili familiar propietat d’ambdós membres 473
F083. Escriptura en previsió de dissolució de parella estable: en relació als possibles fills de la unió i amb domicili familiar propietat d’un dels membres 475
F084. Escriptura d’extinció de parella estable 477
Demandes de parella estable de mutu acord
F085. Demanda de dissolució de parella estable i adopció de mesures de mutu acord 479
F086. Demanda de dissolució de parella estable i adopció de mesures presentada per un membre amb el consentiment de l’altre 485
F087. Conveni regulador de dissolució de parella estable amb fills menors d’edat adjunt a la demanda de mutu acord o a la demanda presentada per un cònjuge amb el consentiment de l’altre 490
F088. Conveni regulador de dissolució de parella estable amb fills independents – sense fills adjunt a la demanda de mutu acord o a la demanda presentada per un cònjuge amb el consentiment de l’altre. 498
F089. Conveni regulador de dissolució de parella estable amb fills majors d’edat econòmicament dependents adjunt a la demanda de mutu acord o a la demanda presentada per un cònjuge amb el consentiment de l’altre 501
F090. Conveni regulador de dissolució de parella estable amb animals de companyia 505

DEMANDES DE PARELLA ESTABLE CONTENCIOSES
F091. Demanda de dissolució de parella estable contenciosa i adopció de mesures amb fills menors d’edat 509
F092. Demanda de dissolució de parella estable contenciosa i adopció de mesures amb fills independents – sense fills 520
F093. Demanda de dissolució de parella estable contenciosa i adopció de mesures amb fills majors d’edat econòmicament dependents 526
F094. Demanda de dissolució de parella estable contenciosa amb animals de companyia 534
F095. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable i adopció de mesures amb fills menors d’edat 543
F096. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable i adopció de mesures amb fills independents – sense fills 552
F097. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable i adopció de mesures amb mesures provisionals 559
F098. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable amb animals de companyia. 568
F099. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable amb reconvenció – Pensió d’aliments a favor dels fills majors d’edat 576
F100. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable amb reconvenció – Atribució de l’ús del domicili familiar 583
F101. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable amb reconvenció – Prestació alimentària 589
F102. Contestació a la demanda de dissolució de parella estable amb reconvenció – Compensació econòmica per raó del treball 595
F103. Contestació a la demanda reconvencional 601
Mesures provisionals
F104. Sol•licitud de mesures provisionals prèvies a la interposició de la demanda de dissolució de parella estable 604
F105. Demanda de dissolució de parella estable contenciosa amb mesures provisionals. 614

 

V. RELACIONS EXTRAMATRIMONIALS

DEMANDES RELATIVES A LES RELACIONS EXTRAMATRIMONIALS
F106. Demanda d’adopció de mesures de responsabilitat parental d’una relació extramatrimonial 627

 

VI. NUL•LITAT MATRIMONIAL

DEMANDES RELATIVES A LA NUL•LITAT MATRIMONIAL
F107. Demanda de nul•litat matrimonial 635

 

VII. MODIFICACIÓ DE MESURES DEFINITIVES

DEMANDES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DE LES MESURES DEFINITIVES
F108. Demanda de modificació de mesures definitives de mutu acord 639
F109. Demanda de modificació de mesures definitives presentada per un cònjuge amb el consentiment de l’altre 643
F110. Demanda de modificació de mesures definitives de mutu acord amb animals de companya 647
F111. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – Guarda i custòdia exclusiva 651
F112. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – Guarda i custòdia compartida 659
F113. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – reducció o augment de la pensió d’aliments 663
F114. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – extinció de la pensió d’aliments 669
F115. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – Atribució ús domicili familiar 673
F116. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – destinació dels animals de companya 677
F117. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – reducció de la prestació compensatòria/alimentària 683
F118. Demanda de modificació de mesures definitives contenciosa – extinció de la pensió compensatòria/alimentària. 688

 

VIII. EXECUCIÓ

DEMANDES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE LES ANTERIORS MATÈRIES
F119. Demanda d’execució de sentència per l’incompliment del pagament de la pensió d’aliments 693
F120. Demanda d’execució de sentència per incompliment del règim de relació i comunicació 697
F121. Demanda d’execució de sentència per incompliment del pagament de la prestació compensatòria/alimentària 702
F122. Demanda d’execució de sentència per incompliment del pagament de la meitat de les despeses extraordinàries dels fills 706
F123. Demanda d’execució de sentència per incompliment del pagament de les càrregues familiars. 711
F124. Demanda d’execució de sentència per incompliment de la destinació dels animals de companyia 715
F125. Ampliació de la demanda per incompliment de pagaments 719

 

IX. LA FILIACIÓ

DEMANDES RELATIVES A LA FILIACIÓ
F126. Demanda de determinació legal de filiació no matrimonial formulada per el fill major d’edat 723
F127. Demanda de determinació legal de filiació no matrimonial formulada per la mare en representació del fill menor d’edat 726
F128. Demanda de determinació legal de filiació no matrimonial formulada pel presumpte pare 730
F129. Demanda de determinació de filiació matrimonial formulada per el fill major d’edat 734
F130. Demanda de determinació de filiació matrimonial formulada per la mare en representació del fill menor d’edat 737
F131. Demanda de determinació de filiació matrimonial formulada pel marit 741
F132. Demanda d’impugnació de la filiació matrimonial formulada pel fill major d’edat 745
F133. Demanda d’impugnació de la filiació matrimonial formulada per la mare en representació del fill menor d’edat 748
F134. Demanda d’impugnació de la filiació matrimonial formulada pel marit 752
F135. Demanda d’impugnació de la filiació no matrimonial formulada pel fill major d’edat 756
F136. Demanda d’impugnació de la filiació no matrimonial formulada per la mare en representació del fill menor d’edat 760
F137. Demanda d’impugnació de la filiació no matrimonial formulada pel pare 764
F138. Demanda d’impugnació del reconeixement de la paternitat formulada pel pare 768
F139. Contestació a la demanda sobre determinació legal de la filiació 772
F140. Contestació a la demanda sobre impugnació de la filiació 774

 

X. LA POTESTAT PARENTAL I ALTRES

DEMANDES RELATIVES A LA POTESTAT PARENTAL
F141. Demanda de privació o suspensió de la potestat parental per incompliment dels deures inherents 777
F142. Demanda de privació de la potestat parental per violència familiar o masclista 781
F143. Contestació a la demanda de privació de la potestat parental 785
F144. Demanda sol•licitant la recuperació de la titularitat i exercici de la potestat parental 788
Altres
F145. Demanda de guarda i custòdia a favor dels avis 791
F146. Demanda de règim de visites a favor dels avis 794
F147. Sol•licitud d’autorització judicial per a la venda de béns d’un menor d’edat 797
F148. Sol•licitud d’autorització judicial per a la renúncia d’una herència o llegat a favor d’un menor d’edat 800

 

XI. RECLAMACIÓ D’ALIMENTS

DEMANDES RELATIVES ALS ALIMENTS
F149. Demanda de reclamació d’aliments d’origen familiar 805
F150. Demanda de reclamació d’aliments d’origen familiar (bis) 810
F151. Demanda de reclamació d’aliments per el fill menor d’edat interposada per un progenitor contra l’altre 815
F152. Demanda de reclamació d’aliments per el fill per el qual s’han adoptat mesures judicials de suport interposada per un progenitor contra l’altre 820

 

XII. TUTELA DE MENORS I ADOPCIÓ DE MESURES DE SUPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

FORMULARIS RELATIUS A LA TUTELA DE MENORS D’EDAT
F153. Constitució de la tutela d’un menor d’edat 827
F154. Constitució de la tutela d’un menor d’edat amb disposició testamentària 831
F155. Testament amb designació de tutor per a menor d’edat 836

FORMULARIS RELATIUS A L’ADOPCIÓ DE MESURES DE SUPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
F156. Adopció de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat 837
F157. Sol•licitud de revisió de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat 843
F158. Inventari del patrimoni de la persona a favor de la qual s’han establert les mesures de suport. 846
F159. Rendició de comptes anuals i de la situació personal de la persona a favor de la qual s’han establert les mesures de suport 848
F160. Al•legacions d’excusa per a no exercir les mesures d’assistència 850
F161. Al•legacions d’excusa sobrevinguda per a no exercir les mesures d’assistència 852
F162. Sol•licitud de remoció de l’assistent a favor d’una Fundació tutelar 853
F163. Sol•licitud de remoció de l’assistent per incompliment dels deures inherents al càrrec 854
F164. Sol•licitud d’autorització judicial per a la venda de béns d’una persona per a la que es van adoptar mesures judicials de suport 855

FORMULARIS RELATIUS A LA PROTECCIÓ DE MENORS
F165. Escrit inicial d’oposició a la resolució administrativa en matèria de protecció de menors 859
F166. Demanda d’ oposició a la resolució administrativa en matèria de protecció de menors 863

XIII. EMANCIPACIÓ
F167. Escriptura d’emancipació per consentiment dels qui exerceixen la potestat parental 869
F168. Demanda d’emancipació per consentiment dels qui exerceixen la tutela 870
F169. Demanda d’emancipació per causes que dificulten greument l’exercici de la potestat parental 874